Wednesday, 6 April 2011

راه اکبر محمدی راه دمکراسی
نسرین محمدی

راه اکبر محمدی راه دمکراسی

می جنگیم، مبارزه و مقاومت می کنیم و نخواهیم گذاشت خون اکبر محمدی و دیگر جانباختگان راه آزادی پایمال شود. صفحه راه اکبر محمدی راه دمکراسی جهت انسجام و همبستگی ملی با همکاری هموطنان عزیز وطن دوست ایجاد شده است. این صفحه توسط خانواده اکبر محمدی و دوستان آزادی خواه هدایت می شود و به هیچ ارگان یا گروه خاص سیاسی وابسته نیست. از دوستان و هموطنان گرامی خواهشمند است با عضویت خود در این صفحه کمکی بزرگ در راه برقراری همدلی ملی و یافتن روزنه ای برای رسیدن به آزادی و دمکراسی باشند.

 سایت http://www.facebook.com/profile.php?id=100000466835305

No comments:

Post a Comment