Saturday, 26 March 2011

سازگارا خاک بر سرت که خامنه‌ای جلاد یا دجال را آیت الله خّطاب می‌کنید بعد از این همه کشتار


بیست سال هست می‌‌گویند این سازگارا نوکر خامنه‌ای هست ما باورم نمی شد ولی‌ امروز با خواندن این نامه متوجه شدم ایشان مزدور خامنه‌ای دجال هست هنوز میخواهد خامنه‌ای در قدرت بماند و این ملت را به راه راست هدایت کند واقعا خاک بر سرت سازگارا

ديکتاتور، به پايان سلام کن، نامه محسن سازگارا به آيت‌الله خامنه‌ای


محسن سازگارا
دنيا عوض شده و نمی‌توانيد هر بلايی را بر سر يک ملت بياوريد و بگوييد رعايای خودم هستند و کسی حق مداخله ندارد. اگر مثل قذافی هم به جان مردم‌تان بيفتيد، برای‌تان فايده‌ای نخواهد داشت. امروز آدم کشان‌تان مشمول تحريم‌های بين‌المللی می‌شوند و در صورت ادامه سياست سرکوب، فردا خودتان تحويل دادگاه‌های بين‌المللی خواهيد شد 


http://news.gooya.com/politics/archives/2011/03/119557.php#more

به نام خدا

"وقتی مردمی تصميم می گيرند آزاد باشند، هيچ چيز نمی تواند آن ها را از پيروزی باز بدارد"
دزموند توتو

جناب آقای خامنه ای
درست بيست سال پيش درنامه خصوصی که به واسطه خانم شما به دستتان دادم، نوشتم مسيری که می رويد کج است و روزی را می بينم که شما تنها دريک طرف خواهيد بود وتمام ملت درمقابل شما. امروزآن روزاست.
دوراه پيش پای شما است. يا خودتان تسليم خواست ملت شويد. ازمسند قدرت پايين بياييد. به مردم کمک کنيد تا با انتخابات آزاد، حکومت دلخواهشان را برگزينند. زندانيان سياسی ومطبوعات را آزاد کنيد. نيروهای مسلح و تمام امکانات کشوررا درخدمت مردم قراردهيد واين بساط اراذل واوباش ودزد هايی را که برکشور مسلط کرده ايد؛ با کمک ملت جمع کنيد.
ويا اين که راه کج فعلی را ادامه دهيد. دراين صورت مطمئن باشيد ملتی که درچهارشنبه سوری يک صدا ويک پارچه درسراسرکشور، مرگ برديکتاتورومرگ برخامنه ای را فرياد کرد، به زودی شما را ازدرون کاختان، طناب برگردن، بيرون خواهد کشيد.
دو نکته را هم بدانيد:
اول اين که با گماردن فردی روانی درراس دولت، که انصافا بايد دربيمارستان بستری شود، بلايی برسرکشور و اقتصادش آورده ايد که به زودی بهای سنگين آن را مردم با بيکاری های گسترده، فقروگرسنگی خواهند پرداخت. اگرهمين امروزهم تسليم اراده مردم شويد وفردعاقلی اداره کشوررا به عهده بگيرد، شايد به سختی بتواند مردم را ازعواقب طوفان بحران اقتصادی درراه، محافظت کند. شما مسئول تمام فسادهای اقتصادی ونابسامانی های فعلی و پيش رو هستيد.
ودوم اين که دنيا عوض شده ونمی توانيد هربلايی را بر سر يک ملت بياوريد و بگوييد رعايای خودم هستند وکسی حق مداخله ندارد. اگرمثل قذافی هم به جان مردمتان بيفتيد، برايتان فايده ای نخواهد داشت. امروز آدم کشانتان مشمول تحريم های بين المللی می شوند ودرصورت ادامه سياست سرکوب، فردا خودتان تحويل دادگاه های بين المللی خواهيد شد.
خود دانيد. انتخاب با شما است.
محسن سازگارا
فروردين نود

آقای سازگارا! لطفا تکذیب کنید

1390/1/6
خلاصه متن وبلاگ: 
دلقک ایرانی: نامۀ شما به آیت الله خامنه ای را یک بارخواندم وگفتم: "نه بابا؛ این حداکثریک چرک نویس ازیادداشت های شخصی دکترسازگارا بوده است که معلوم نیست طی چه فرایندی تصادفی منتشرشده است وقطعاً تا نیم ساعت دیگربا توضیح وپوزشی حذف خواهد شد."
1- نامۀ شما به آیت الله خامنه ای را یک بارخواندم وگفتم: "نه بابا؛ این حداکثریک چرک نویس ازیادداشت های شخصی دکترسازگارا بوده است که معلوم نیست طی چه فرایندی تصادفی منتشرشده است وقطعاً تا نیم ساعت دیگربا توضیح وپوزشی حذف خواهد شد."
2- ولی آن "نه بابا"ی اول کارسازنشد ونه کسی توضیحی داد ونه کسی پوزشی خواست ونه کسی حذفش کرد. پس من نامۀ شما را دوباره خواندم وگفتم که: "لابد سایت منتشرکننده پیشواز سیزده بدررفته و4 آوریل را با 24 مارچ اشتباه گرفته وخواسته است با اپوزیسیون جمهوری اسلامی به سیاستمداری دکترسازگارا شوخی کند وقطعاً تا ساعاتی دیگر توضیح خواهند داد.
3- ولی دعایم بازهم مستجاب نشد. چاره ای نمانده بود غیرازاینکه حتی اگرشده شما را بکشم تا "سیاستمدار" و "روشنفکر" را با هم نجات بدهم. لذا گفتم که: "دکتر محسن سازگارا سرش به جسم سختی خورده است ودرهمان حال سایت منتشرکننده سفارش مطلبی را به ایشان داده است وایشان هم برای اینکه مدیران سایت را دست بسرکند یک چیزی سرهم کرده ومطمئن بوده است که منتشرنمی کنند. لذا دیگر حتی رغبت تعقیب هم نداشته ومتوجه نشده است که نامه اش را منتشرکرده اند. بنابراین بزودی یکی ازهوادارانش به دکترسازگارا اطلاع می دهد وایشان هم موضوع را رفع و رجوع می کند.
4- ولی اینک که چند ساعت هم ازاین فرضیه می گذرد وکمکان تیتر "ديکتاتور، به پايان سلام کن،" حضرت عالی چون نگینی درخشان! بربالای سایت منتشر کننده جلوه می فروشد؛ ناچارشدم چند باره بخوانمش وبا سوگواری ازشما بپرسم که چه می خواهید برسر "شوربختی ایرانیان گیرافتاده دروطن بیاورید؟"
5- شخصاً جناب عالی را نمی شناسم. اما شخصیت حقوقی شما بعنوان یک فعال سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی که اتفاقاً هزینه های سنگین زندانی سیاسی بودن را هم پرداخت کرده است را مواظب ومراقبم. پای تفاسیر وتحلیل هایتان در تلویزیون صدای امریکا هم تادوسال پیش که درایران بودم کم ننشسته ام. ومی دانم که بعدازراه افتادن جنبش سبزابتدا بعنوان یکی ازسه امضاء کنندۀ بیانیۀ رهبری جنبش در خارج ازایران بوده اید والبته کمی بعد این عنوان را به یک بیانیۀ 5 نفره داده اید وگروه سه نفرۀ شما هم عاقبت بخیرنشده وشما هم رأساً گفتارهای روزانه ومداومی را درجهت راهنمایی انقلابیون داخل کشور وروشها وتاکتیک ها تولید وبا پشتکار و مداومت تا اینجا تشریف اورده اید. وهمۀ این کارهایی که کرده اید اگرفایده ای نداشته ، ضرری هم نداشته است.
6- ولی این امریۀ شما خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر ایران که بیشترشبیه امریۀ ژنرالی کم سواد به گماشته اش است بسیارزیاد مضراست. مضرنه برای شما که نفع وضرر هرشخصی به تشخیص خود شخص مربوط است ونه به دیگری چون حقیر دلقک. بلکه مضر برای سیاستمداری وروشنفکری ومبارزه ای که ایرانیان امیدوارند بالاخره کم یا زیاد اثرگذارباشد درگشایشی برای زندگی بهتر درایران.
7- امریه ای که خطاب به آیت الله خامنه ای صادرکرده اید اگرهم ازمنظر وجایگاه یک رهبر بالفعل وکاریزماتیک انقلابی درحال پیروزی عنقریب باشد ساده لوحانه، ساده انگارانه ووهم انگیز است؛ تاچه رسد به اینکه نه انقلابی درکاراست ونه شما رهبرآن هستید ونه بباراست ونه بدار! تنها فایدۀ متصوربرای این نگاشتۀ معلوم نیست چرا وبه چه دلیل زمانی ومکانی ومبارزاتی و... این است که برای تمسخرهمۀ ما خوراک فراهم کرده اید ودررأس همۀ ماتوده های آواره ازوطن؛ خودتان وهمپالکی هایتان (روشنفکران وسیاسیون فعال مخالف حکومت روحانیان درایران) را بسخره گرفته اید.
8- البته من هنوزهم امیدوارم وچشم انتظار که شما صدوراین نامه را تکذیب بفرمائید وازمنتشرکنندۀ آن شکایت وازملت ایران عذرخواهی کنید. یا حداقل این جمله وادعای صددرصددروغ را که مرقوم فرموده اید: "ملتی که درچهارشنبه سوری يک صدا ويک پارچه درسراسرکشور، مرگ برديکتاتورومرگ برخامنه ای را فرياد کرد" را کمی تاقسمتی حد اکثردرحد مستندات سایت مرجع بالاترین تعدیل بکنید! شما که فرهیخته ودارای کمالات هم هستید حتی اگرازپشت پرده ای خبردارید که ما بی خبریم وقراراست بزودی اتفاقی ازخارج بداخل بیفتد بازهم زمان وانشای سردستی وامریه ای نامه تان موجه نیست وباید صبرمی کردید تا آن اتفاق مکتوم نشانه هایی را بروز می داد تا ما مخاطبان انبوه شما هم گیج نشویم که مگرچه اتفاق جدیدی افتاده است که دکترچنین خود باور ومعتمدبنفس و "برسردوراهی آیت الله"ی امریه صادرکرده است. حالا ازشوخی گذشته واقعاً شما برای نوشته تان فکرهم کرده اید. وآنرا خودتان هم خوانده اید. وچرا با آبروی این همه فعالان سیاسی واجتماعی تبعیدی بازی کرده اید. فعال سیاسی که شدی دیگر یک شخص نیستی ویک شخصیت هم هستی. وشخصیت سیاسی نباید کاربیهوده اولاً ومسخره اکیداً بکند. 
9- بویژه دردوسال گذشته نامه های زیادی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته ومنتشر شده است که هرکدام درزمان ومکان تعریف شده ای وبا امضای مشخص نثروفکر و خواست واندرزنویسندگانش همراه بوده است وما تاب آورده ایم. ولی نامۀ شما هیچ چیز ندارد که حتی من دلقک بتوانم تحمل کنم. لذا مجبورشدم که ازآبروی خودم دفاع کنم وبگویم که من حداقل جزو اپوزیسیونی که دکترسازگارا رهبری می کند وقرار است اگرآیت الله خامنه ای به امریه اش عمل نکرد سرنگونش کنیم نیستم وخلاص! یا...هو

No comments:

Post a Comment