Friday, 17 June 2011

به راستی مبارزه و شجاعت را باید از مردم سوریه آموخت

مردم کشوری به نام سوریه پلی برای حکومت ایران جهت اعمال تروریستی و سرکوب آزادی در کشورهای مختلف منطقه همچنان ایستاده اند...به راستی که باید شجاعت را از تک تک مردم سوریه آموخت که با اینکه شدیدا توسط حکومت مستبد بشار اسد و خامنه ای و حزب‌الله  سرکوب می شوند باز بر روی خواسته هایشان بر خونهای ریخته شده فرزندان وطنشان ایستاده اند و برای رسیدن به آزادی هزینه می دهند ویدئو و تصاویر دریافتی از سوریه باز از برگزاری جمعه اعتراضی دیگر در سوریه خبر می دهد جمعه ای که ممکن است روزی تبدیل به روز جشن ملی مردم سوریه علیه دیکتاتوری بشار اسد و خامنه ای جنایتکار شود..هم اینک وظیفه جنبش آزادی خواهی ایران برقراری پیوند محکم یا مستحکم با این جنبش آزادی خواهی سوریه علیه سرکوب وحشیانه حکومت بشار اسد و خامنه ای جنایتکار است..

جوانان سوریه مرگ بهتر از تحقیر هست
No comments:

Post a Comment